תקנון מועדון לקוחות - "מגה ספורט״

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של מגה ספורט מקבוצת MGS  המנוהל על ידי MGS ח.פ. 511441388 (להלן: "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- ״החברה״ בהתאמה) בתנאים המפורטים להלן.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.
 3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 6. סניפי החברה בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה, מפורטות להלן: https://megasport.co.il/

 

 (הסניפים המפורטים לעיל ייקראו להלן: "סניפי הרשת").

למען הסר ספק, מובהר, כי לא ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה בסניפים שאינם מפורטים לעיל, החברה תהיה רשאית בכל עת, לקבוע כי סניפים מסוימים יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, מן הרשימה המפורטת בסעיף 6.

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך, ומלאו לו 18 שנים ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. החברה תהא רשאית לדחות בקשה להצטרפות למועדון מכל סיבה שהיא על שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבקש להצטרף למועדון אשר טרם מלאו לו 18 שנים (להלן: "קטין") נדרש לקבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו החוקי להצטרפות למועדון וכן ליידע אותם בהוראות תקנון זה. על הוריו ו/או אפוטרופוסו החוקי לפקח על פעילות הקטין כך שיפעל בהתאם להוראות תקנון זה. וכל פעילות שתבוצע על ידי קטין במסגרת המועדון מהווה הסכמה של הקטין ושל הוריו ו/או אפוטרופוסו החוקי לאמור בתקנון זה.

 

 1. דמי הצטרפות״ – לא נגבים דמי הצטרפות, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי הצטרפות אשר יקנו למשלם חברות במועדון למשך שנה אחת (12 חודשים) מיום תשלום דמי ההצטרפות (להלן: ״שנת החברות הראשונה״), בכפוף לאמור בתקנון זה.

 

 1. "דמי חידוש"-  לא נגבים דמי חידוש, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי חידוש אשר יקנו לחבר מועדון (מיום תשלום דמי החידוש), חברות למשך שנה אחת נוספת (12 חודשים) (להלן - ״שנת החברות הנוספת״), בכפוף לאמור בתקנון זה.
 2. סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתונים לעדכון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. הצטרפות ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי ( הכולל, בין היתר, את הפרטים הבאים: מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, חתימה), שליחתו לחברה בהתאם להוראות הטופס ואישור ההצטרפות באחד מסניפי הרשת. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של חידוש החברות במועדון, יש לעדכן את הפרטים  אשר נמסרו במעמד ההצטרפות למועדון וכן פרטים נוספים אשר ידרשו במעמד החידוש. עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, מספר תעודות הזהות של חבר המועדון ישמש כמספר המועדון לזיהוי.

 

 1. למען הסר ספק יובהר, כי תקופת החברות במועדון לחבר מועדון הינה לשנה אחת ועל חבר מועדון המעוניין לחדש את חברותו לשנה נוספת, לעדכן את פרטי חבר המועדון שלו בתום או בסמוך לתום שנת החברות הראשונה או לתקופת החברות הנוספת, לפי העניין.
 2. חבר המועדון יעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו (דרך שירות הלקוחות במספר                             1-700-70-40-50 או במייל hodaya_h@megasport.co.il על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

השימוש בזכויות המועדון

 1. החברות במועדון הינה של חבר המועדון באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש או לניצול על ידי אחר או באמצעות אחר.

הטבות לחברי המועדון

 1. עם ההצטרפות למועדון ולאחר מילוי הפרטים האישים בהתאם לטופס מילוי פרטים הדיגיטלי, ותשלום דמי ההצטרפות, ככל שיגבו במועד ההצטרפות, חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים לחברי מועדון, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.  
 2. החברות במועדון מקנה הטבות והנחות על-פי האמור בתקנון זה בלבד, אולם לא תקנה זכות לקבלת כפל הטבות או הנחות על-פי תקנון זה ומבצעים נוספים של החברה, אלא אם תחליט על כך החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. ההטבות וההנחות על-פי תקנון זה תינתנה לחברי מועדון בתנאי שהקנייה תבוצע בתשלום במזומן או באשראי בלבד. לא תינתנה הטבות או הנחות לחברי מועדון במסגרת קנייה באמצעות תווי קניה / תלושי שי/ כרטיסים נטענים /בשימוש במועדונים אחרים ככל שיהיו.
 4. א. מעת לעת החברה תהא רשאית תחליט על פרסום מבצעים מיוחדים ו/או הטבות לחברי המועדון, לרבות אפשרות מתן שוברי הנחות ו/או שוברים המזכים במוצרים ללא תמורה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל הנחה ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון על פי תקנון זה.
 6. רק חבר מועדון בתוקף יכול לממש הנח מועדון וכנגד הצגת תעודה מזהה.
 7. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

החזרת מוצרים

 1. מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א - 1981 (לעיל ולהלן: ״החוק״) ובהתאם ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״א-2010 (להלן: ״התקנות״).

מידע שיווקי

 1. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות לרבות, בדוא״ל וב-SMS על הטבות אשר יפורסמו על ידי החברה  לגבי כל סניפי הרשת  ומוצריה. ידוע לחבר המועדון כי החברה מתכוונת להמשיך להעביר אליו מידע שיווקי, לרבות, דברי פרסומת, הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים, הצעות שונות, מידע מעניין ומבצעים. אם חבר המועדון אינו מעוניין בקבלת הודעות מהסוג הנ״ל בכלל או מסוג מסוים הנו מוזמן להודיע לחברה על כך, בכל עת, באמצעות הודעה בכתב לרשת או השארת הודעה עם פרטים מזהים ומספר טלפון לחזרה  בתיבת שירות הלקוחות במספר הטלפון            1-700-70-40-50 או להסיר עצמו מרשימת התפוצה הרלבנטית על ידי הקשה על לחצן ״הסר״ בדוא״ל אם אינו מעוניין לקבל הודעות מהסוג הנ"ל בדוא"ל, והשבת ״הסר״ למסרון SMS אם אינו מעוניין לקבל הודעות מהסוג הנ"ל במסרון SMS.
 2. הצטרפות למועדון מהווה הסכמה לקבל בעתיד דברי דואר או הודעות באמצעים השונים מהחברה אודות מידע שיווקי, דברי פרסומת, הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים, הצעות שונות, מידע מעניין ומבצעים גם לאחר פקיעת החברות במועדון.

 

ביטול חברות

 1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות לכל חבר מועדון (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו, לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיו״ב.

 

הפסקת פעילות המועדון

 1. החברה תוכל להודיע, בכל דרך וזמן שתמצא לנכון, על הפסקת פעילותו של המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: ״ההודעה״).

שונות

 1. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 2.  
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 4. החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים, להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
 5. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

 

 

 

גרסת יוני 2019

 

 

Powered by InforUMobile